احمدعلی منصوری

رییس هیئت مدیره
 
 
 

محمد حق دوست

مدیرعامل

دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار

علی محمد قرقی 

مدیر مالی

فوق لیسانس مدیریت

حرفه ای کسب و کار

محمدرضا معصوم بیکی

مدیر کارخانه

لیسانس نساجی

 

معین ابویی مهریزی

مدیر فروش و بازاریابی

لیسانس الکترونیک