آزمون های لوله های پلی اتیلن

 
ردیف نام آزمون معادل انگلیسی استاندارد شرح
1 شاخص جریان مذاب MFI ISO1133 بررسی سرعت جریان مذاب در دما و زمان ثابت
2 تعیین چگالی Density ISO1183 تعیین چگالی مواد اولیه و محصول 
3 تعیین درصد کربن Carbon black content ASTM D 1603 بررسی درصد مجاز کربن درمواد اولیه و محصول
4 تست کشش Tensile

BS2782_EN63-ASTM 

D 2412

تعیین درصد ازدیاد طول در نمونه هایی از محصول تولیدی
5 آزمون فشار هیدرواستاتیک Hydrostatic pressure EN921 بررسی استحکام محصول در برابر فشارهای هیدرواستاتیکی
6 آزمون برگشت حرارتی longitudinal reversion ISO2505 تعیین حد مجاز تغییرات طولی
7 اندازه گیری ابعاد

Thickness &Outer

diameter & Ovality

ISO 11922 بررسی دقیق ضخامت و قطر خارجی لوله
8 زمان القای اکسایش OIT ISIRI 7186-6 تعیین زمان القا اکسایش به روش گرماسنجی
9 لهیدگی Decohesive resistance ISO 13955 کنترل کیفیت جوش اتصال
10 پخش دوده

Carbon Black

Dispersion 

iSO 18553 بررسی چگونگی پراکنش دوده
11 ترکیدگی سریع Burst ASTMD 1599 اندازه  گیری حداکثر فشار ترکیدگی در مدت زمان کوتاه